W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych jako administrator danych HB Reavis Group s. r. o., spółka z siedzibą w Bratysławie, Mlynské Nivy 16, 821 09, Bratysława, Słowacja, nr identyfikacyjny: 50 588 427, wpisana do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie, Bratysława I, wydział: Sro, nr ref.: 115257/B (dalej zwana „HB Reavis” lub „my”), informujemy o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach związanych z powyższym przetwarzaniem.

HB Reavis należy do spółki HB Reavis Group, w której skład wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach holdingu HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej „HB Reavis Group”), w związku z czym w informacji o polityce prywatności może znajdować się odniesienie do HB Reavis Group.

 

Jaki jest cel i prawnie uzasadnione interesy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych?

 1. Wzajemna komunikacja.
 2. Wysyłanie przypomnień.
 3. Wysyłanie newslettera.

 

Opis celu i prawnie uzasadnionych interesów przetwarzania

 1. W naszych działaniach zawsze kierujemy się otwartością i przejrzystością – także otwartością na komunikację z każdą osobą zainteresowaną HB Reavis. W tym celu stworzyliśmy kilka rodzajów formularzy do kontaktu z naszą spółką. Dodatkowo opublikowaliśmy adresy e-mail poszczególnych naszych pracowników, dzięki czemu w każdej chwili może Pan/Pani się z nimi skontaktować w dowolnej sprawie dotyczącej naszych usług i firmy. Aby jednak zapewnić taką skuteczną, niezakłóconą i przejrzystą komunikację, przetwarzamy część Pana/Pani danych osobowych.
 2. Ponadto przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych. Kiedy zaczyna Pan/Pani wypełniać dowolny formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej, automatycznie przetwarzamy wprowadzane przez Pana/Panią dane osobowe. Jeśli zapomni Pan/Pani wysłać formularz, na podstawie automatycznie zapisanych danych osobowych przypomnimy Panu/Pani o wypełnieniu formularza do końca lub wysłaniu już wypełnionego formularza.
 3. Promocja naszych produktów i usług, wzmacnianie marki i renomy firmy poprzez przekazywanie Panu/Pani naszych newsletterów, zaproszeń na nasze wydarzenia i powiadomień marketingowych oraz materiałów marketingowych po wydarzeniach w formie wiadomości e-mail i SMS.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych?

 1. W przypadku gdy kontaktuje się Pan/Pani z nami lub określonym pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych.
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane osobowe wymagane w określonym formularzu internetowym (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).
 3. Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

 1. W przypadku kontaktu z nami lub pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego przechowujemy Pana/Pani dane osobowe do czasu złożenia przez Pana/Panią wniosku o usunięcie Pana/Pani z naszej bazy danych kontaktowych.
 2. Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 30 dni.
 3. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie od nas naszego newslettera, przechowujemy Pana/Pani dane do czasu złożenia przez Pana/Panią wniosku o usunięcie Pana/Pani z naszej bazy danych zgód.

W chwili, w której Pana/Pani dane osobowe nie będą już nam potrzebne w celach przetwarzania, w których zostały one zebrane, usuniemy je, chyba że przepisy prawa wymagają od nas dłuższego przechowywania danych osobowych. Spółka może zachować pewne szczegóły i korespondencję do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie stosunków przedumownych lub umownych lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w zakresie zatrzymywania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe spółkom należącym do HB Reavis Group lub naszym partnerom biznesowym, z którymi zawarliśmy umowę, jako podmiotom przetwarzającym, administratorom lub współadministratorom. Możemy także zostać zobowiązani do przekazania Pana/Pani danych osobowych organom publicznym, w szczególności sądom i organom ścigania (policji, prokuraturze) wyłącznie w niezbędnym zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Od kogo otrzymujemy dane osobowe?

Dane osobowe otrzymujemy od Pana/Pani.

 

Czy wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

Nie, nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Czy przekazujemy Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na terytorium Republiki Słowackiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez państwo znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej, jeśli Komisja Europejska uznała, że wspomniane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych lub jeśli istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych (na przykład wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte w Unii Europejskiej).

 

Inne informacje:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być także wykorzystywane (przetwarzane) w celu obsługi kwestii prawnych, m.in. wykonania obowiązków organów publicznych i monitorowania pod kątem ewentualnej ochrony prawnej. Dane osobowe mogą być także archiwizowane z uwagi na określony interes publiczny, a także na potrzeby badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

 Pana/Pani prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały określone poniżej. Uwaga: dokładne warunki wykonywania poniższych praw zostały szczegółowo określone w Rozdziale III RODO, podczas gdy w szczególnych okolicznościach nie wszystkie prawa mogą być wykonywane. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych na Pana/Pani temat
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia, tj. zablokowania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez nas nie jest uzasadnione
 • Prawo do bycia wyłączonym z procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub ich przesłania innemu administratorowi
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W jaki sposób może Pan/Pani dochodzić swoich praw?

drogą elektroniczną: dataprivacy@hbreavis.com

listownie pod adresem: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka

Telefon: +421 918 723 243

Staramy się w jak największym stopniu chronić Pana/Pani prywatność, dlatego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i wszelkich innych stosownych przepisów prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu, w jaki zarządzamy Pana/Pani danymi osobowymi, może Pan/Pani wykonać swoje prawa za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych pod następującym adresem:

Przedstawiciel inspektora ochrony danych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, tel. +421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

Może Pan/Pani także złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. Lista lokalnych organów nadzorczych znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm